กำหนดการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” ออกมาแล้วครับ เนื้อหาเพียบ เราต้องเลื่อนการประชุมออกไปหนึ่งสัปดาห์เพราะทางสถานทูตกรีซไม่ว่างในวันที่ 13 – 14 สถานที่เปลี่ยนไปเป็นห้องประชุมชั่น 1 อาคารประสาานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ต้องย้ายจากจุฬาฯ ก็เพราะว่าในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม จุฬาฯมีพิธีรับปริญญาครับ

โปรแกรมการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย”
วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

9.00 – 9.30 น.     “หลักความเสมอภาค: มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ผู้นำเสนอ ฉัตรชัย เอมราช สำนักงานกฎหมายฉัตรชัย เอมราช ผู้ให้ความเห็น ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9.30 – 10.00 น.     “อาริสโตเติลและสังคมประชาธิปไตยไทย” ผู้นำเสนอ ชญานิน นุ้ยสินธุ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. ปิยฤดี ไชยพร ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 – 10.15    พักน้ำชากาแฟ อาหารว่าง
10.15 – 11.15 น.    บทความพิเศษ: “อาริสโตเติลในเมืองไทย” ผู้นำเสนอ ศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร และ เอกลักษณ์ ไชยภูมี
11.15 – 12.15     บทความพิเศษ: “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” ผู้นำเสนอ ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล
12.15 – 13.00    อาหารกลางวัน
13.00 – 15.00     เสวนาวิชาการ “อาริสโตเติลกับมนุษย์ในฐานะสัตว์การเมือง” (ช่วงแรก)
ผู้ร่วมอภิปราย: รศ. ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, ผศ. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์, ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร
15.00 – 15.15    พักน้ำชากาแฟ อาหารว่าง
15.15 – 16.00    เสวนาวิชาการ “อาริสโตเติลกับมนุษย์ในฐานะสัตว์การเมือง” (ช่วงที่สอง)
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

8.45 – 9.00 hrs   Opening Ceremony
9.00 – 9.30 hrs    Welcome Addressม H. E. Pericles Boutos, Ambassador, Greek Embassy to Thailand
9.30 – 10.00 hrs    “Aristotle and Religious Issues in Thailand: Can The State Be Religiously Neutral?” Presenter: Wanpat Youngmevittaya, Postgraduate of Politics, Philosophy and Economics, University of York, UK, Commentator: Soraj Hongladarom, Department of Philosophy, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
10.00 – 10.30    Welcome Reception organized by the Greek Embassy
10.30 – 12.00    Keynote Lecture, “Does Thailand Need More Aristotle, and Less Plato, to Navigate Today’s World?”Mark Tamthai, Department of Peace Studies, International College, Payap University
12.00 – 13.00 น.    Lunch
13.00 – 13:30 น.     “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการแบ่งความรู้ระหว่าง Techne และ Episteme” ผู้นำเสนอ อ. เจิด บรรดาศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผู้ให้ความเห็น อ. ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13:30 – 14.00     “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (?): ประชาธิปไตยแบบอาริสโตเติลกับรัฐธรรมนูญปี 2540” ผู้นำเสนอ ชุติเดช เมธีชุติกุล รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.00 – 14:30     “สำรวจงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับอาริสโตเติลในสังคมไทย”  ผู้นำเสนอ เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. เดโชพล เหมนาไลย ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:30 – 15:00 น.     “ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์”  ผู้นำเสนอ ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ นักเขียน  ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. เทพทวี โชควศิน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.00 – 15.15 น.    พักน้ำชากาแฟ อาหารว่าง
15:15 – 15:45 น.     “นิยาม “ความสุข…ในสังคมไทย” เป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงในชีวิตมนุษย์ตามแนวคิดของอาริสโตเติล” ผู้นำเสนอ พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ ผู้ให้ความเห็น อ. เจิด บรรดาศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15:45 – 16:15 น.    “จดหมายถึงโทมาเซียส : ไลบ์นิซกับการประนีประนอมอาริสโตเติลกับปรัชญาสมัยใหม่” ผู้นำเสนอ ยุทธศิลป์ อร่ามศรี นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้ให้ความเห็น อ.พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งมีจำกัด เราจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมครบ 50 คนเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมกรณาติดต่อ อ. เจิด บรรดาศักดิ์ Email: jerdonly@gmail.com ไม่มีค่าลงทะเบียน

การเดินทาง

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางไปยัง มศว. ประสานมิตรโดยวิธีที่สะดวกที่สุดทางรถใต้ดิน สถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานีเพชรบุรี เดินไปยังอาคารประสานมิตรได้ใช้เวลา 6 นาที ตามภาพประกอบนี้ (อาคารหมายเลข 3 ในแผนที่ คืออาคาร 3 หรืออาคารประสานมิตร)

14542786_1281669961874629_557489578_n

14569860_1281669945207964_1786418341_n

 

images

Advertisements

4 thoughts on “กำหนดการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย”

  1. เรียนผู้จัดการประชุม
    ดิฉันขอสอบถามการลงทะเบียน โปรแกรมการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย”
    วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
    ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ส่งจาก ริยา เด็ดขาด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s