กำหนดการอบรมวิชาการ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยมีศักดิ์ศรีประจำตัวอยู่ทุกคน ความจริงข้อนี้เป็นที่ประจักษ์จากการที่มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล มีความเข้าใจโลกในทางของตนเอง มีความสามารถในการสื่อสารความคิดของตนเองรวมไปถึงเข้าใจความคิดของผู้อื่น นักปรัชญาอย่างอิมมานุเอล คานท์กล่าวว่า มนุษย์เป็นสมาชิกของ “อาณาจักรของจุดหมาย” ซึ่งหมายความว่ามนุษย์ทุกคนไม่สามารถได้รับการปฏิบัติราวกับว่าเขาเป็นวิถีทางได้ การทำให้มนุษย์กลายเป็นเพียงวิถีทาง เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยตรง เนื่องจากทำให้มนุษย์เหล่านี้กลายเป็นเพียง “เครื่องมือ” ของมนุษย์กลุ่มอื่นที่มีอำนาจเหนือกว่า จากความเข้าใจเหล่านี้ การอธิบายที่มาของสิทธิมนุษยชนก็มักจะอ้างถึงการที่มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเป็นพิเศษ ศักดิ์ศรีที่ทุกคนมีในฐานะที่เป็นมนุษย์นี้ ก็นำไปสู่การยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์เอง

Human Dignity

เรื่องศ้กดิ์ศรีของมนุษย์เป็นเรื่องที่อภิปรายกันมายาวนานในวิชาปรัชญา นอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ว ในทางชีวจริยศาสตร์และการแพทย์การพยาบาล ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่นเรื่องศักดิ์ศรีของผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการเคารพ หรือศักดิ์ศรีของอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือศักดิ์ศรีของประชากรกลุ่มที่อ่อนแอกว่ากลุ่มอื่น เช่นคนพิการ หรือคนสูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นต้น ปัญหาก็คือว่า เราจะเข้าใจการมีศักดิ์ศรีของผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง สมมติว่าผู้ป่วยอาการหนักมากจนตัดสินใจเรื่องราวของตนเองไม่ได้ การที่ญาติหรือแพทย์จะไปตัดสินใจแทนผู้ป่วย จะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ป่วยหรือไม่ นอกจากนี้ในทางการเมือง การที่รัฐจะเข้ามาตัดสินใจอะไรในระดับของสาธารณะ โดยคิดว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชน แต่ไม่ถามประชาชนก่อนว่าต้องการเช่นนี้จริงหรือไม่ จะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนในรัฐหรือไม่ ประการใด

ด้วยเหตุเหล่านี้ เรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์จึงเป็นเรื่องสำคัญในสังคมปัจจุบัน และมีความเกี่ยวพันกับวิชาการหลากหลายสาขา สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการอบรมวิชาการครั้งนี้ขึ้น และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการอบรมประจำปีของสมาคม และในปีนี้ยังตรงกับโอกาสสำคัญคือวันปรัชญาโลกอีกด้วย

การอบรมวิชาการเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” (Human Dignity)

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง A71
อาคารอัสสัมชัญ(คณะปรัชญา,ตึกเอ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

วิทยากร

รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมปรัชญาและศาสนา
ผศ. อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร. สุมาลี มหณรงค์ชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 800 บาท สมาชิก 600 บาท นิสิต/นักศึกษา 300 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 พิธีเปิดการอบรม
09.00-10.00 ปาฐกถาเรื่อง “ประวัติของแนวคิดด้านศักดิ์ศรีของมนุษย์ในปรัชญาตะวันตก”
รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนา
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 “พื้นฐานทางมโนทัศน์ของแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ผศ. อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00-15.00 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับเศรษฐกิจการเมืองเรื่องชายแดน”
ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
08.45-09.00 ลงทะเบียน
09.00-11.30 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้พิการ”
รศ. ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-14.30 “ศักดิ์ศรีของมนุษย์กับตัวตนในพุทธศาสนา”
รศ. ดร. สุมาลี มหณรงค์ชัย

ท่านที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครที่ อ. พุฒวิทย์ บุนนาค ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110 Email: puttawit@swu.ac.th มือถือ 080-624-0393 หรือ อ. เจิด บรรดาศักดิ์ 086 930 2555 email: jignsru@gmail.com

ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่นี่ –> Application

ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s