“มิติทางสังคมและจริยธรรมของ IT”

การประชุมวิชาการ “มิติทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
******************************

กำหนดการ8:45 – 9:00     พิธีเปิด
9:00 – 9:45     “พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ศ. ดร. สมภาร พรมทา

9:45 – 10:15    พัก

10:15 – 11:00     “Blogging and Thai Society: Unleashing Potentials and Perils in a Troubling Democracy”
ผศ. ดร. พิรงรอง รณะนันทน์

11:00 – 11:45    “Impacts of the Social Network in Thai Society”
ผศ. ดร. ภัทรสินี ภัทรโกศล

11:45 – 12:30    “The Philosophy of Creative Commons and Open Source Movement”
รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

12:30 – 13:30     อาหารกลางวัน

13:30 – 14:15     “Information Technology and the Threat towards a Surveillance Society in European Countries: Some Lessons for Thailand?”
ผศ. ดร. กฤษณา กิติยาดิศัย

14:15 – 15:00     “การรู้เท่าทันสังคมใหม่ในโลกอินเทอร์เน็ต”
ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ

15:00 – 15:30     “How Data Can Survive Over the Internet World”
นายวศิน สุทธฉายา

15:30 – 16:00     พัก

16:00 – 16:30     “Web 2.0 กับการสื่อสารทางการเมือง : จากแนวคิดสู่หลักฐานเชิงประจักษ์”
นางสาวพิมลพรรณ ไชยนันท์

16:30 – 17:15     อภิปรายทั่วไป

*ไม่เก็บค่าลงทะเบียน*

การบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาไทย

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s