จาก forward mail

ผมได้รับ forward mail เกี่ยวกับการใช้ภาษาซึ่งเห็นว่าน่าสนใจที่จะเป็นประเด็นพูดคุยได้ดังนี้

คณุอาน่ได้มยั้
ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้
ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จดก่าลวว่า
มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่
มนัสคำญแค่ว่า
ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำนนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง
ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร
คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา
ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ ใช่เลย
แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่หอน่ยนะ

นี่คือเนื้อหาของอีเมลดังกล่าว น่าสนใจที่ว่าแม้ตัวอักษรจะเรียงกันมั่วๆ เราก็ยังพออ่านและเข้าใจความหมายได้ ผมคิดว่าน่าจะเกิดมาจากการที่เรามีความเข้าใจต่อคำ และรูปแบบไวยกรณ์ของภาษาไทยอยู่ก่อนแล้ว ในกรณีนี้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดมาจาก “จินตนาการ” ที่มีต่อภาษาที่เราคุ้นชินมากกว่า “การอ่าน” ตามปกติ

เอ๊ะ หรือว่าการอ่านตามปกติของเราก็คือการจินตนาการตามสัญลักษณ์สมมติที่ใช้แทนความหมาย และนำมาเรียงให้ถูกต้องเพื่อสื่อสาร ดังนั้นทัศนะเรื่อง language game ของ วิตเกนสไตน์ ก็น่าจะถูกต้อง เพราะไม่ว่าเราจะพบสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ เราสามารถจินตนาการสัญลักษณ์และรูปแบบไวยกรณ์เสียใหม่ได้หมด เราไม่มีทางค้นพบความจริงของภาษา หากผู้ใช้ภาษาเหล่านั้นไม่ได้มาบอกกฏกติกาแก่เราเอง ซึ่งตรงกับตัวอย่าง “gavagai” ของไควน์ที่นักภาษาศาสตร์เข้าใจว่าคำนี้แปลว่ากระต่าย ดังนั้นการเห็นสัญลักษณ์ใดๆบนผนังถ้ำ เขาอาจจะเขียนเรียงตัวอักษรมั่วๆแบบอีเมลฉบับนี้ก็เป็นได้

Advertisements

One thought on “จาก forward mail

  1. คำถามของเปี๊ยก ที่จริงมันเคยมีงานวิจัยชิ้นใหญ่มาก่อนแล้วเพื่อตอบคำถามนี้ว่าทำไมเราถึงอ่าน บทความพารากราฟใหญ่ที่สะกดผิดได้รู้เรื่อง แต่ผมหาไม่เจอเดี๋ยวคิดว่าจะลอง search ดูครับ ส่วนหนึ่งของการค้นคว้านั้นเคยเป็น fwd mail เมื่อราวๆ 10ปีมาแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s